S T A N O V Y    Rady odborových hnutí  (ROH)

 

Tyto Stanovy Rady odborových hnutí, se sídlem Jeneč, Bří Nováků 170 PSČ 252 61 (dále jen „ROH“), v souladu s vůlí členské základny, blíže upravují činnost organizace. Součástí těchto Stanov je volební řád a jednací řád funkcionářů.

 

Článek I.  

 ROH se zaměřuje na hájení zájmů a potřeb zaměstnanců. 

ROH hájí pracovněprávní zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců v podnicích, kde aktivně působí. 

ROH je založená na nepolitickém, demokratickém a rovném principu.

Členství v ROH je plně na svobodné vůli členů. Každý člen uzavírá při vstupu do ROH smlouvu ve formě souhlasu se srážkou symbolického členského příspěvku bezhotovostně, ve formě srážky ze mzdy, mzdovou účtárnou ve výši 1,-Kč z jeho příjmu, zúčtovaného měsíc zpětně. O využití peněz z příspěvků a z případných darů rozhoduje členská schůze.

ROH využívá pro svou činnost využitím podmínek danými Kolektivní smlouvou v podnicích, kde působí a Zákoníkem práce.

 

Článek II.   

ROH umožňuje organizovaní fyzických osob, zaměstnanců podniků a institucí.

ROH následně vytváří podmínky a umožňuje společné sdružování různých odborových organizací a svazů a společné prosazování záměrů a cílů.

Jménem ROH jedná a vyjednává předseda, a (nebo) jím pověřený zástupce.

 

 

Článek III.  Organizační uspořádání.

Členská schůze.  

Nejvyšším a jediným orgánem ROH  je členská schůze, která schvaluje dokumenty (statut, volební řád), rozhoduje o všech důležitých otázkách práce a života organizace, volí a odvolává své funkcionáře a revizní komisi, kontroluje práci svých orgánů a funkcionářů, rozhoduje o vnitřní organizační struktuře, schvaluje zásady finančního hospodaření, rozpočet daného roku a kontroluje čerpání finančních prostředků a nakládání s majetkem, rozhoduje o změnách v souvislosti s rozpočtem na daný rok, rozhoduje o provozování podnikatelské činnosti ZO OSD Motol, navrhuje kandidáty na volené funkce, počet funkcí a navrhuje  a odvolává funkcionáře.

 

Článek IV.  Volební řád

Do veškerých funkcí se volí hlasováním aklamací, zpravidla z více kandidátů. Pro zvolení musí být souhlasná většina ze zúčastněných členů členské schůze. Každý člen má právo kandidovat, každý člen má jeden hlas. Hlasování proběhne vždy až po rozpravě na dané téma. Jednání i volby řídí předseda. Organizace má tři funkcionáře: předsedu, jednatele a hospodáře. Revizní komisi tvoří minimálně tři členové nezávisle na vedení organizace. Členská schůze je oprávněna počet funkcionářů rozšířit. Doba zvolení do funkce je 5 let ode dne zvolení.

 

Článek V. Jednací řád.  

Členské schůze svolává dle potřeby předseda v sídle organizace, minimálně jedenkrát ročně.

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se většina členů ze schůze dostatečně (alespoň den) předem z účasti neomluví.

Členskou schůzi řídí předseda, nebo jím pověřený funkcionář.

O dané záležitosti se hlasuje aklamací, hlasování vyvolává předseda a bod je schválen, je-li pro názor většina zúčastněných.

Z jednání se vyhotovuje zápis.

 

Článek VI.  Závěrečná ustanovení.      

Tyto Stanovy, volební a jednací řád nabývají účinnosti dnem jejich schválení ustavující členskou schůzí ROH, dne 1.7.2015. Změny tohoto statutu, volebního a jednacího řádu schvaluje členská schůze.               

 

Založeno v Jenči, dne 1. 7. 2015.